Monday, January 07, 2008

เหรียญแรกของหอการค้า


ชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย ได้รับเหรัยญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 35 จากประเภทท่ารำบุคคลชาย และนับเป็นเหรียญประเดิมเหรียญแรกของ ม.หอการค้าไทย อีกด้วย

No comments: